Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη του Cybercare

Οι συνδεδεμένες ιατρικές συσκευές μπορούν εύκολα να γίνουν θύματα επιθέσεων στον κυβερνοχώρο ή ακόμη και να γίνουν δούρειοι ίπποι κυβερνοεπιθέσεων μεγάλης κλίμακας καθώς περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες. Οι υπάρχουσες λύσεις για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου παρέχουν περιορισμένα μέτρα ασφάλειας, έτσι δεν μπορούν να καλύψουν ολόκληρο το δίκτυο διασύνδεσης ιατρικών συσκευών. Η λύση CyberCare πρόκειται να καλύψει αυτό το κενό και να προσφέρει ένα ολιστικό και πολυεπίπεδο πλαίσιο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που θα προστατεύει τις συνδεδεμένες ιατρικές συσκευές και το δίκτυο που συνδέονται. Ως εκ τούτου, το έργο προσφέρει ένα Ευφυές Σύστημα Ανάλυσης Απειλών & Επίγνωσης της Κατάστασης, που θα είναι σε θέση να εντοπίσει και θα εκτιμήσει τις ευπάθειες, να ενισχύσει τις δυνατότητες ανίχνευσης, τις ικανότητες απόκρισης και ανάκτησης σε συνδεδεμένες ιατρικές συσκευές και στο οικοσύστημα του νοσοκομείου. Επιπλέον, η πληροφόρηση για πιθανές απειλές στον κυβερνοχώρο και η σχετική τεχνογνωσία που παράγεται και συγκεντρώνεται από το CyberCare θα επιτρέψει επίσης στους κατασκευαστές ιατρικών συσκευών να εφαρμόσουν την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής κατά το σχεδιασμό στα προϊόντα επόμενης γενεάς. Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη του προτεινόμενου έργου θα είναι σημαντικά για τις παρακάτω κατηγορίες χρηστών και εμπλεκόμενων φορέων:

  • Για τους Ασθενείς, θα προσφέρεται προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους.
  • Για τα Νοσοκομεία/Ιατρικά Κέντρα, ασφαλής αποθήκευση και επεξεργασία των ιατρικών φακέλων των ασθενών τους.
  • Για τους Κατασκευαστές Ιατρικών Συσκευών, θα ενισχύσουν το επίπεδο της ασφάλειας των ιατρικών συσκευών κατά τον σχεδιασμό τους και θα ενημερώνονται συνεχώς για πιθανές επιθέσεις ώστε να μπορούν να τις προστατεύσουν.
  • Για την Ερευνητική Κοινότητα, τα οφέλη αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσης για το ερευνητικό πεδίο της κυβερνοασφάλειας και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που θα μπορούν να εκμεταλλευτούν μακροπρόθεσμα.
  • Για τις Ομάδες Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφάλειας, θα συμβάλει σημαντικά στις τυποποιημένες πρακτικές για διαδικασίες αντιμετώπισης συμβάντων, καθώς και για την αδιάλειπτη ενημέρωση για τις επιθέσεις που συμβαίνουν.
CyberCare_logo_v1

Το έργο Cybercare υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2023.
Ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Βότης, Ερευνητής Β’ και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία