Εταίροι

Οι Εταίροι του Έργου Cybercare

CyberCare_logo_v1

Το έργο Cybercare υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2023.
Ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Βότης, Ερευνητής Β’ και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία