Στόχοι Προγράμματος

Στόχοι Προγράμματος του Cybercare

Η λύση CyberCare θα παρέχει στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης:

  • ένα εργαλείο ανάλυσης απειλών βασισμένο στην Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) για την Επίγνωση της Κατάστασης
  • ένα Σύστημα Συντονισμένης Απόκρισης και Αποκατάστασης που θα επιτρέπει την έγκαιρη και αποτελεσματική ανίχνευση και αντιμετώπιση επιθέσεων σε ιατρικές συσκευές
  • μια πλατφόρμα που θα διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων και την εμπιστοσύνη των φορέων

Οι στόχοι της πλατφόρμας CyberCare συνοψίζονται ως εξής:

  • (α) Έγκαιρη και αποτελεσματική επίγνωση της επικινδυνότητας και των ευπαθειών των συνδεδεμένων ιατρικών συσκευών και του δικτύου.
  • (β) Πολυεπίπεδη απόκριση και ανάκτηση δεδομένων από την εκάστοτε συσκευή αλλά και ολόκληρου του συστήματος.
  • (γ) Άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για τις επικείμενες απειλές στον κυβερνοχώρο μέσω ενός κοινόχρηστου χώρου αποθήκευσης σχετικών πληροφοριών.
  • (δ) Αντιμετώπιση των επιθέσεων που παρατηρούνται μεταξύ των συνδεδεμένων ιατρικών συσκευών.

Το έργο Cybercare υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

CyberCare_logo_v1

Το έργο Cybercare υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2023.
Ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Βότης, Ερευνητής Β’ και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία