Σχετικά με εμάς

CyberCare_logo_v1

Στον σημερινό ηλεκτρονικό κόσμο, η κυβερνοασφάλεια στην υγειονομική περίθαλψη και η προστασία των πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την κανονική λειτουργία των οργανισμών. Πολλοί οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης διαθέτουν διάφορους τύπους εξειδικευμένων νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων, ενώ επιπλέον, χιλιάδες συσκευές που περιλαμβάνουν το Internet of Things πρέπει επίσης να προστατεύονται. Έχοντας ως σκοπό τη θωράκιση των νοσοκομειακών δομών και των κέντρων υγείας, το έργο “CyberCare” φιλοδοξεί να καλύψει τις εξειδικευμένες ανάγκες ασφαλείας του συγκεκριμένου τομέα.

about-us

Το έργο CyberCare στοχεύει στον σχεδιασμό, την έρευνα και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος παροχής κυβερ-νοασφάλειας για τις διασυνδεδεμένες ιατρικές συσκευές (connected medical devices) αλλά και τα δίκτυα της υγειονομικής περίθαλψης (healthcare networks) που είναι ευάλωτα στις κυβερνοεπιθέσεις. Η χρησιμότητα της λύσης CyberCare θα αποδειχθεί και θα επικυρωθεί μέσω του πιλοτικού προγράμματος της HOPE GENESIS η οποία αφορά την ολοκληρωμένη φροντίδα εγκύων σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Το πρόγραμμα ολοκληρωμένης απομακρυσμένης φροντίδας εγκύων περιλαμβάνει την χορήγηση τριών ιατρικών συσκευών (συσκευή καταγραφής αρτηριακής πίεσης, συσκευή καταγραφής γλυκόζης και καρδιοτοκογράφο) που μέσω Bluetooth στέλνουν τα δεδομένα καταγραφής στους επιβλέποντες ιατρούς.

Γνωρίστε μας

Οι Εταίροι του Έργου Cybercare

CyberCare_logo_v1

Το έργο Cybercare υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2023.
Ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Βότης, Ερευνητής Β’ και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Πρόεδρος του ΔΣ του EKETA.

Επικοινωνία